Polityka Prywatności

Wszystkie pojęcia pisane wielką literą mają brzmienie nadane im w Regulaminie Serwisu.


Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).

Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.

I. Administrator danych osobowych

Flix Classics Networks OÜ z siedzibą przy Ahtri tn 12, 10151 Tallinn, Estonia. Numer podatkowy / VAT: EE102391060. Rejestr handlowy: 16256799.

II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, a także na potrzeby korzystania z praw przysługujących w związku z przetwarzaniem kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest drogą korespondencyjną za pośrednictwem danych adresowych wskazanych powyżej lub drogą elektroniczną pod adresem email: admin@flixclassic.pl.

III. Kategorie osób, których dane dotyczą oraz cele i podstawy prawne przetwarzania

1. Użytkownicy – jeżeli należą Państwo do grona Użytkowników, to:

a. Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przypadki naszych prawnie uzasadnionych interesów opisujemy w punkcie IV.

b. Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, login.

c. Dane będą przechowywane przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową – przepisy prawa mogą jednak przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie IV.


d. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie VII.

e. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług.

f. Podanie danych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

2. Subskrybenci – jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, to:

a. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w związku z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w odniesieniu do informacji handlowych przekazywanych drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail.

b. Kategorie przetwarzanych danych osobowych będą obejmować adres e-mail, (ewentualnie dodatkowo imię i/lub nazwisko).

c. Dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody. Przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie IV.

d. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w punkcie VII.

e. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania naszych materiałów do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług.

3. Goście – jeżeli jedynie odwiedzają Państwo nas Serwis nie dokonując logowania do lub założenia konta Użytkownika, to:

a. W przypadku każdego wywołania strony internetowej, czyli wejścia na stronę internetową naszego Serwisu serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

b. Powyższe dane analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na przedstawieniu naszej oferty.

IV. Inne cele i podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania danych

1. Oprócz sytuacji wskazanych w punkcie 3, w określonych przypadkach możemy również przetwarzać Państwa dane także do innych celów. Może wiązać się to z wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

a. przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego,

b. przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

2. Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust. 1 lit. f RODO):

a. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi,

b. promocji firmy oraz naszych usług,

c. tworzenia zestawień, analiz i statystyk,

d. archiwizacji.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Korzystamy z usług dostawców, którzy wspierają funkcjonowanie naszej organizacji. Są to kancelarie prawne, firmy prawnicze, doradcy, audytorzy, dostawcy usług informatycznych, marketingowych, w tym zapewniający obsługę w zakresie kampanii promocyjnych i marketingowych, a także dostawcy usług płatniczych.

2. Odbiorcy danych osobowych mogą być oddzielnymi administratorami (podmiotami, które mogą samodzielnie ustalać określone cele i sposoby przetwarzania danych) lub podmiotami przetwarzającymi (gdy wszelkie cele i sposoby przetwarzania określimy my, a operacje na Państwa danych będą dokonywane w naszym imieniu). 

3. Powierzenie Państwa danych osobowych będzie dotyczyć wyłącznie operacji w ramach których przetwarzanie danych jest główną, pierwszorzędną aktywnością, a nie efektem innych, pobocznych procesów.


VI. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

1. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych. Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się:

a. na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – zgodnie z art. 45 RODO,

b. z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji – zgodnie z art. 46 RODO,

c. zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi – na podstawie art. 47 RODO,

d. po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach - zgodnie z art. 49 RODO.

VII. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem

1. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO). Na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę zgodnie z zasadami określonymi w RODO.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.

3. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO). Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych zasobów. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług– dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych. Mimo takowego żądania, w określonych przypadkach będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). Na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO). W określonych przypadkach mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze działania naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.

7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO). Mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

8. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO). W sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w celu, w jakim zgoda została wyrażona. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie Państwu interesujących treści lub informacji.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli niezależnego organu publicznego odpowiedzialnego za monitorowanie stosowania RODO. Na terenie Polski funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:

a. drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

b. drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

c. drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606-950-000.

10. Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1. lub w punkcie 2.

VIII. Źródła danych osobowych

1. Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo samodzielnie, z własnej woli.

2. W niektórych, sporadycznych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane. Dotyczy to w szczególności profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwalają nam na udoskonalanie naszych usług.

IX. Wykorzystywanie plików cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Administrator serwisu stosuje pliki cookies w następujących celach:

a. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie,

b. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

d. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,

e. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,

f. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem Google Analytics (administrator: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone); mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google LLC, jak również przetwarzaniu tych danych jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=3Dpl

4. Użytkownik może zezwolić na wykorzystywanie informacji zebranych za pośrednictwem poniższych rodzajów plików cookies:

a. wymagane – niezbędne pliki cookies bez których Serwis nie jest w stanie działać,

b. funkcjonalne – rekomendowane pliki cookies pozwalające na analizę sposobu w jaki Użytkownik korzysta ze strony; Serwis wykorzystuje je w celu optymalizacji i poprawy działania; bez ich wykorzystania niektóre funkcjonalności Serwisu nie będą działać poprawnie,

c. marketingowe – pliki cookies wykorzystywane do dostosowania oferty do zainteresowań Użytkownika.

d. sesyjne – tymczasowe pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

e. stałe – pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo jednak w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez zmianę ustawień w zakładce „Ustawienia cookies” na www.flixclassic.pl.

6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Wycofanie przez Użytkownika zgody na zbieranie wymaganych plików cookies spowoduje zaprzestanie funkcjonowania portalu dla Użytkownika.

8. W Serwisie znajdują się linki do innych stron internetowych. FlixClassic nie odpowiada zarówno za ich treść, jak również za stosowaną przez nie politykę prywatności i proces sprzedaży produktów.

9. Więcej informacji o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Dostępne są one pod następującymi linkami:

a. Chrome™: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl 

b. Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

c. Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 

d. Opera™: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 

e. Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/ 

X. Logowanie za pośrednictwem wspólnego konta

1. Nasz Serwis umożliwia wygodne logowanie za pomocą danych dostępowych stosowanych w serwisie Facebook oraz Google. Wskazane serwisy społecznościowe są pierwotnym administratorem Państwa danych osobowych, natomiast FlixClassic jest odbiorcą danych. Dane przekazane nam poprzez serwisy społecznościowye służą wyłącznie utworzeniu lub zalogowaniu do konta. Żadne inne Państwa dane nie będą pozyskiwane.

2. Wykorzystanie logowania za pośrednictwem wspólnego konta jest całkowicie dobrowolne – samodzielnie decydują Państwo o udostępnieniu swoich danych na potrzeby logowania do Serwisu za pomocą innego konta.

3. Osoby ceniące sobie wygodę mogą korzystać z dystrybucji tożsamości między różnymi usługami i logowania za pomocą wspólnego konta. Jeżeli jednak przykładają Państwo dużą wagę do prywatności rekomendujemy utworzenie oddzielnego konta w naszym Serwisie z wykorzystaniem oddzielnych danych dostępowych w postaci indywidualnego loginu oraz hasła.

XI. Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z następujących przyczyn:

a. ze względu na konieczność dostosowania postanowień polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych,

b. na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść polityki prywatności),

c. wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

d. konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści polityki prywatności,

e. zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych czy aktualizację linków zamieszczonych w treści polityki prywatności.

2. Polityka prywatności obowiązuje od 20 października 2021 roku.